Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring is een korte samenvatting van ons privacyreglement.

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Max Ernst GGZ

Postbus 2051

6802 CB Arnhem

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Max Ernst GGZ verkrijgt uw persoonsgegevens grotendeels van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de intake. Daarnaast kunnen in het kader van onze zorgverlening persoonsgegevens verkregen worden via derden, bijvoorbeeld de huisarts of zorgverzekeraar. Het gaat om persoonsgegevens zoals naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, BSN, verzekeringsgegevens en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens. En ook gegevens die van belang zijn voor het bieden van passende zorgverlening aan u en gegevens waarvan de verwerking wettelijk noodzakelijk is in het kader van onze zorgverlening. Uiteraard gaat Max Ernst GGZ uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Iedere medewerker heeft geheimhoudingsplicht, hulpverleners hebben daarnaast medisch beroepsgeheim.

 

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Max Ernst GGZ verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • het onderhouden van contact
  • een goede en efficiënte zorgverlening
  • beheer van het cliëntenbestand
  • facturering en debiteurenbeheer
  • nakoming van contractuele en wettelijke verplichtingen.

 

Op basis van welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens primair om uitvoering te geven aan de overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerkt Max Ernst GGZ persoonsgegevens, omdat er sprake is van een gerechtvaardigd belang, zoals:

  • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze zorgverlening
  • de verbetering van onze zorgverlening
  • beveiliging en het beheer van onze systemen.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal u dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Identificatieplicht

Wij zijn als zorgaanbieder wettelijk verplicht uw identiteit te controleren. Hiervoor leggen wij onder andere uw burgerservicenummer (BSN) vast in uw medisch cliëntdossier. Ter controle van uw BSN vragen wij u daarom om bij uw eerste afspraak uw identiteitsbewijs mee te nemen.

 

Worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Uw dossier is alleen ter inzage aan uw behandelaar en degenen die binnen Max Ernst GGZ beroepsmatig betrokken zijn bij uw behandeling. Er wordt geen informatie verstrekt aan directe familie, naastbetrokkenen en derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. In het kader van zorgvuldigheid vragen wij u voorafgaande aan de behandeling of wij informatie over uw behandeling mogen uitwisselen met uw huisarts en andere instanties. De informatie die we uitwisselen met uw huisarts betreft informatie over de diagnose en relevante informatie over de aanpak van de behandeling. Aan andere instanties, het DBC informatiesysteem (DIS), AKWA GGZ, uw zorgverzekeraar (volwassenen) of uw gemeente (jeugd) geven wij beperkte informatie onder strikte privacyregels. Verder wisselen wij, in het kader van onze zorgverlening, persoonsgegevens uit met derden zoals IT-leveranciers. Deze derden mogen de persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden voor commerciële of goede doelen.

 

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de EER?

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Binnen de EER is er een goede bescherming voor de persoonsgegevens, daarbuiten niet in alle gevallen. Uw persoonsgegevens worden in principe niet buiten de EER verwerkt, tenzij er afdoende waarborgen zijn dat voldaan wordt aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Max Ernst GGZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de zorgverlening, en minimaal zolang als nodig is om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

 

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Max Ernst GGZ beveiligt alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat uw persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Wij hebben hiervoor een specifiek beleid opgesteld in de vorm van het Informatiebeveiligings- en privacybeleid.

 

Worden er cookies geplaatst?

Voor het goed technisch functioneren van onze website worden cookies geplaatst. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Hiermee kunnen wij de technische werking van onze webapplicaties verbeteren.

 

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht op inzage, meenemen, rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kunt u zowel schriftelijk als via de e-mail indienen bij Max Ernst GGZ. Als uw verzoek niet wordt opgevolgd, heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van Max Ernst GGZ via privacy@calderholding.nl. Mocht u er op deze manier samen met ons niet uitkomen, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Onze clienten waarderen ons gemiddeld met een 8.3! Dat is 5% hoger dan het landelijk gemiddelde.